Dzisiaj jest
Procedura wydawnicza
 1. Nadesłany artykuł powinien być przygotowany zgodnie z „Wytycznymi dla autorów” (umieszczonymi w każdym zeszycie czasopisma oraz na stronie internetowej www.tiam.pl w zakładce: Do autorów).
 2. Artykuł poddany jest ocenie pod względem formalnym i tematycznym przez Redakcję. Jeśli artykuł nie spełnia podstawowych wymogów, Autor proszony jest o weryfikację i ponowne przysłanie artykułu.
 3. Po zakwalifikowaniu przez Redakcję, artykuł kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów spoza grona członków redakcji.
 4. Po otrzymaniu recenzji, Redakcja:
  a) w przypadku recenzji pozytywnej, przyjmuje artykuł do druku wg obowiązującej kolejności zgłoszeń,
  b) w przypadku konieczności wykonania poprawek, wysyła artykuł do Autora z prośbą o uwzględnienie uwag zawartych w recenzji,
  c) w przypadku recenzji negatywnych, odsyła artykuł do Autora wraz z anonimowymi kopiami recenzji i informacją, że odmawia publikacji,
  d) w przypadkach spornych wyznaczani są dodatkowi recenzenci.
 5. Każdy artykuł podlega redakcji językowej. Końcowa wersja artykułu, po korekcie językowej i po złożeniu, zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej (dopuszczalne są tylko absolutnie konieczne zmiany).
 6. Zatwierdzony po korekcie autorskiej artykuł kierowany jest do druku.