Dzisiaj jest
Od Redakcji

Technologia i Automatyzacja Montażu” to kwartalnik naukowo-techniczny, który ukazuje się od 1993 r.
Zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych za publikację w czasopiśmie „Technologia i Automatyzacja Montażu” przyznawane jest 7 punktów.
Czasopismo indeksowane jest w bazach: BAZTECH oraz Index Copernicus.

W latach 1993-2014 wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana: ISSN 1230-7661.
Od 2015 r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna: ISSN 2449-5344.

Od zeszytu nr 1/2016 czasopismo dostępne jest na Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT  w wersji on-line: www.sigma-not.pl: e-ISSN 2450-8209.

У к а з а н и я   д л я  а в т о р о в – русская версия


WIADOMOŚCI

<< <  Strona 5 z 6  > >>

10 12 2013

System służy do sprawdzenia szkodliwego wpływu wielokrotnego przestrzennego skręcania dokumentu z wbudowanym zabezpieczeniem w postaci układu RFID lub innym zabezpieczeniem elektronicznym na jego właściwości fizyczne i funkcjonalne. Za jego pomocą realizowane są metody testowe zalecane przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i normę PN-ISO/IEC 10373-1 dotyczącą kart identyfikacyjnych. Badanie powoduje przyspieszone zużycie wielowarstwowego dokumentu głównie w obszarze, w którym znajduje się antena układu RFID i jej połączenia.

Artykuł: Kozioł S., Zbrowski A.: System testowania odporności na skręcanie dokumentów zabezpieczonych elektronicznie dostępny w zeszycie nr 4/2013.
21 09 2013
Z dumą i satysfakcją informujemy, że minęło 20 lat od wydania pierwszego numeru naukowego czasopisma „Technologia i Automatyzacja Montażu”, wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Podsumowując dwudziestoletnią działalność Rady Programowej, Autorów i Recenzentów, prowadzoną z zaangażowaniem na rzecz wspomagania badań rozwojowych i wdrożeniowych w przemyśle krajowym – głównie w zakresie produkcji montażowej, pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania, rozwoju i pełnienia szczytnej misji upowszechniania aktualnej wiedzy z zakresu techniki i technologii montażu maszyn przez kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym zeszytem nr 3/2013.

17 12 2012

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 21. przyznała Nagrody, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymali Profesorowie: Krzysztof Palczewski, Mieczysław Mąkosza, Maciej Wojtkowski i Ewa Wipszycka.
Nagrody, zwane polskimi Noblami, przyznawane są od 1992 roku i uważa się je za najpoważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Każdy z laureatów wyróżnienia otrzymuje 200 tys. zł.

22 05 2012

Hybrydowe kompozyty warstwowe typu FML są to laminaty zbudowane z łączonych adhezyjnie cienkich warstw blach metalowych i kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami. Materiały te wykazują pośrednie właściwości między metalami i kompozytami polimerowymi wzmacnianymi włóknami. Ograniczone zastosowanie tych nowych materiałów spowodowane jest, między innymi, nie do końca poznanymi ich właściwościami wytrzymałościowymi. Celem badań było oszacowanie wpływu sposobu obciążania materiału typu FML na mechanizm jego zniszczenia.

Artykuł: Godzimirski J., Pietras A.: Badania hybrydowych kompozytów warstwowych typu FML (Fibre Metal Laminate) dostępny w numerze 2/2012

19 12 2011

Technologię produkcji laserów kaskadowych o mocy trzykrotnie przewyższającej dotychczasowe konstrukcje opracowali uczeni z Instytutu Technologii Elektronowej (ITE) w Warszawie. Nowe urządzenia otwierają drogę do obiecujących zastosowań przemysłowych i medycznych.

Kwantowe lasery kaskadowe (Quantum Cascade Lasers - QCL) to najmłodsza odmiana laserów półprzewodnikowych. Znane są zaledwie od kilkunastu lat i dopiero znajdują się na progu komercjalizacji.

tokarki, frezarki