Dzisiaj jest
Wytyczne dla Autorów

Do redakcji czasopisma „Technologia i Automatyzacja Montażu” należy przysłać artykuł przygotowany zgodnie ze wskazówkami redakcji oraz wypełniony formularz oświadczenia i 2 egzemplarze podpisanej umowy licencyjnej.

Wskazówki dotyczące przygotowania artykułu

 1. Artykuły przeznaczone do opublikowania w czasopiśmie powinny mieć oryginalny i naukowo-techniczny charakter i powinny być zgodne z problematyką czasopisma. Redakcja przyjmuje artykuły w jęz. polskim, jęz. angielskim i jęz. rosyjskim.
 2. Artykuł o maksymalnej objętości 5 stron A4 wraz z ilustracjami winien być napisany czcionką Times Roman lub Arial 12 pkt, z interlinią 12 pkt. Formatowany tekst nie powinien mieć podziału na kolumny.
 3. Tytuł artykułu należy podać w jęz. polskim i jęz. angielskim. Tytuł nieprzekraczający 10 słów powinien odzwierciedlać istotne elementy nowości i treści artykułu.
 4. Struktura układu treści w artykułach naukowo-technicznych prezentujących prace autora(ów) powinna być następująca: wstęp (wprowadzenie); metodyka (badań, analiz, pracy z podaniem ewentualnie materiałów, założeń itp.); wyniki (badań, analiz); omówienie wyników; wnioski; spis literatury.
 5. Podpisy pod ilustracjami oraz tytuły tablic należy podać w jęz. artykułu i jęz. angielskim.
 6. Ilustracje należy dołączyć również jako osobne pliki w formacie: .jpg, .tiff, lub .cdr z rozdzielczością co najmniej 300 dpi. Wszystkie zamieszczane ilustracje winny być własnością autora(ów) lub należy podać źródło pochodzenia rysunków.
 7. Wzory matematyczne pisane w edytorze równań MS Word powinny być oznaczane kolejnym numerem w nawiasie okrągłym. Wszystkie symbole powinny być objaśnione. Należy stosować jednostki układu SI.
 8. Spis literatury należy podać w kolejności cytowania w tekście, a odnośniki w tekście winny być ponumerowane cyframi arabskimi i umieszczone w nawiasach kwadratowych. W przypadku korzystania z Internetu należy podać adres strony i datę odczytu. Liczbę autocytowań należy ograniczyć do niezbędnych.
 9. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w jęz. artykułu i jęz. angielskim, zawierające minimum 200 – 250 słów. W streszczeniu należy omówić informacje ze wstępu artykułu, metodyki, wyników, omówienia wyników i wniosków.
 10. Pod streszczeniem należy podać 3 – 6 słów kluczowych w jęz. artykułu i jęz. angielskim, zwracając uwagę, by nie były one powtórzeniem tytułu pracy.
 11. Po spisie literatury zaleca się podanie źródła finansowania pracy.
 12. Na końcu pracy należy podać: imiona i nazwiska autorów, tytuły naukowe lub zawodowe, telefon, fax, e-mail, miejsce zatrudnienia wraz z adresem do korespondencji.

Uwagi dodatkowe

 1. Przysłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innych wydawnictwach, co Autorzy winni potwierdzić w załączonym do artykułu oświadczeniu z informacją o wkładzie merytorycznym poszczególnych Autorów – ochrona przed „ghostwriting"1) i „guest autorship"2).
 2. Autorzy, przysyłając prace do publikacji, wyrażają zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania oraz na wprowadzanie przez redakcję zmian nienaruszających treści merytorycznych.
 3. Redakcja nie zwraca tekstów oraz nie wypłaca honorariów autorom, zaś autorzy otrzymują 1 egz. czasopisma bezpłatnie.
 4. Pliki do pobrania: wytyczne dla Autorów, oświadczenie (plik Adobe Acrobat).
 5. Na zamówienie Autora oferujemy wydruk artykułu w kolorze. Koszt (1 arkusz – do 8 stron) wynosi 500 zł + 23% VAT.
Uwaga: 1) Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2) Z „guest authorship" mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego