Categories: wiadomości
      Date: 16 02 2016
     Title: „CERTYFIKACJA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZWOJOWEJ”

W ubiegłym roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydał kolejną książkę prof. Jerzego Łunarskiego pt. „Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej”, w której została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie do książki, znajomość tej problematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywanych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.Książka została podzielona na 13 rozdziałów, do których dołączono spis ważniejszych definicji, indeks użytych oznaczeń i skrótów oraz obszerną literaturę przedmiotu.
W początkowych rozdziałach ksiązki przegląd historyczny i ogólny zagadnień związanych z certyfikacją, podstawy normalizacji, stanowiącej zasadniczy element procesów oceny zgodności.
W następnych rozdziałach przedstawiono podstawy, zasady i praktyki wykorzystywane w procesach oceny zgodności, takie jak: aspekty prawne, problemy i procesy mierzenia stosowane w ocenach zgodności, problemy związane z audytem obiektów podlegających ocenie zgodności.
W kolejnych rozdziałach ksiązki przedstawiono szczegółowo zasady funkcjonowania współczesnego systemu oceny zgodności i certyfikowania, podano normy regulujące te zagadnienia, wyjaśniono sens akredytacji i certyfikacji, scharakteryzowano obszary certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.
W końcowych rozdziałach przedstawiono praktyczne  aspekty procesów oceny zgodności i certyfikacji, zaprezentowano sposoby badań i pomiarów obiektów certyfikowanych, cechy charakterystyczne funkcjonowania systemu oceny zgodności oraz ważniejsze procedury certyfikacyjne.
W ostatnim rozdziale dokonano oceny korzyści, jakie wnoszą systemy oceny zgodności i certyfikacji w rozwój cywilizacyjny i społeczny.
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, pracowników organizacji pozarządowych. Może by również użyteczna dla różnych grup konsumentów, a także dla studentów kierunków inżynieria produkcji i zarządzanie oraz innych o zbliżonej tematyce.