Dzisiaj jest
Zeszyty z roku 2014

Zeszyt nr 4/2014

Hamyela Gerra J.A., Kyznetsov Y., Dmytriev D.: Многоуровневой системно-морфологический подход и модульный принцип проектирования станков и их механизмов
W pracy opisano metodologię optymalnego projektowania technicznego systemu na bazie maszyn z równoległą kinematyką opartą na zasadzie wykorzystania wielopoziomowego podejścia morfologicznego, które umożliwia opisanie na każdym poziomie modelu morfologicznego (zestawu), rozpoczynając od idei (zasada operacji), a kończąc na projektowaniu poszczególnych modułów oraz kompletów z jednoczesnym wyborem najlepszych rozwiązań na każdym poziomie i formalizacją jakościowych i ilościowych kryteriów.
Słowa kluczowe: wielopoziomowa morfologiczna synteza, moduł, obrabiarki z równoległą kinematyką, podejście systemowe

Wiśniewski M., Żurek J., Ciszak O.: Metodyka badań dokładności i powtarzalności odwzorowania trajektorii robota przemysłowego Fanuc M-16iB
W pracy omówiono szczegółowo metodykę pomiaru charakterystyk funkcjonalnych – dokładności i powtarzalności odwzorowania trajektorii robota przemysłowego Fanuc M-16iB. Przeanalizowano przykładowe trajektorie ruchu końcówki interfejsu robota przemysłowego (liniowa, kołowa, prostokątna), zdefiniowano przestrzenie, w których powinny być dokonywane pomiary oraz przytoczono zależności matematyczne dokładności i powtarzalności odwzorowania trajektorii.
Słowa kluczowe: badanie robotów przemysłowych, dokładność i powtarzalność odwzorowania trajektorii robota przemysłowego, metodyka badań i charakterystyki funkcjonalne robota przemysłowego

Zbrowski A., Samborski T.: Montaż koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów
W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów  wytwarzanych w procesie produkcji seryjnej. Rozwój technologii wytwarzania w kierunku integracji  w ramach CIM (Computed Integrated Manufacturing) oraz rosnące wymagania ze strony odbiorców wymuszają na producentach prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnego poziomu jakości oferowanych wyrobów. Jedną ze zidentyfikowanych przyczyn awarii skrzyni biegów było wysunięcie się osi na skutek braku lub niewłaściwego montażu pierścienia zabezpieczającego. Fakt ten wymusił na producencie wprowadzenie działań korygujących uniemożliwiających wystąpienie w przyszłości podobnej sytuacji. Opracowane rozwiązanie pozwala na montaż w korpusie skrzyni biegów w jednej operacji zespołu koła nawrotnego składającego się z: koła zębatego, podkładek dystansowych, osi oraz pierścienia zabezpieczającego. Na konstrukcję przyrządu istotny wpływ miał sposób transportu międzyoperacyjnego w realizowanym procesie wytwarzania. W trakcie montażu skrzynia biegów zamocowana jest trwale na wózku transportowym przemieszczanym pomiędzy poszczególnymi gniazdami technologicznymi. Zastosowanie w procesie montażu opracowanego, sterowanego mikroprocesorowo urządzenia, ograniczającego do minimum udział człowieka, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją procesu, eliminując możliwość niewłaściwego lub niekompletnego montażu, np. bez pierścienia zabezpieczającego. Pozyskana z montażu informacja o jego wyniku pozwala na dalsze efektywne wykorzystanie w sterowaniu jakością całego procesu wytwarzania.
Słowa kluczowe: koło zębate, pierścień zabezpieczający, oś, przyrząd montażowy

Wartanow M.W., Sawin N.O., Szkurko Ł.S., Smołow Ju.A.: Автоматизированный стенд для испытания изделий на герметичность
W artykule przedstawiono działania rozruchowo-regulacyjne stanowiska przeznaczonego do sprawdzania zespołów samochodowych na szczelność z zastosowaniem ciekłych podkładek. Wykazano, że stanowisko nadaje się do wykonywania badań testowych i  zapewnia pomiary wszystkich parametrów próby, wyszczególnione w wymaganiu technicznym. Urządzenie badawcze umożliwia automatyzację procesu oraz uzyskanie informacji o miejscu i czasie powstania nieszczelności. W pracy przytoczono wyniki wstępnych prób i dokonano oceny przydatności opracowanego stanowiska.
Słowa kluczowe: szczelność, badania, automatyzacja, silikonowe hermetyki, wytwarzanie próżni, nadciśnienie, eksploatacja

Gorielowa A.Ju., Izmailov A.D.,  Kristal M.G.: Стабилизация положения инструмента при обработке глубоких отверстий для сборки
W pracy zaproponowano klasyfikację metod zwiększania dokładności obróbki cylindrów hydrobudowlanych. Opracowano sposób obróbki zapewniający stabilizację położenia narzędzia za pomocą urządzenia żyroskopowego umożliwiającego zmniejszenie zejścia narzędzia z osi obrabianego głębokiego otworu.
Słowa kluczowe: stabilizacja narzędzia, roztaczanie głębokich otworów

Dzemiłow E.S., Germaszew A.I.: Влияние COTC на cнижение вибрации при обработке тонкостенных деталей
Celem pracy było wyznaczenie zależności wpływu cieczy chłodząco-smarującej urządzeń technologicznych (COTC) na zmniejszenie drgań w trakcie obróbki cienkościennych części za pomocą palcowego freza walcowego. W artykule przedstawiono porównanie kilku rodzajów COTC, sformułowano wnioski wynikające z przeprowadzonych badań eksperymentalnych oraz wskazano perspektywiczne kierunki doskonalenia.
Słowa kluczowe: frezowanie, cienkościenne części, siły skrawania

Domińczuk J., Serwin A.: Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali 0H18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych sposobów przygotowania powierzchni, stosowanych w procesie klejenia, na stan energetyczny warstwy wierzchniej. Badaniom poddano dwa materiały: poliamid PA6 oraz stal 0H18N9T. Podstawą do określenia stanu energetycznego warstwy wierzchniej był pomiar kąta zwilżania przez dwie ciecze, tj. wodę i dijodometan. W wyniku pomiarów kąta zwilżania określono stan energetyczny warstwy wierzchniej, a następnie dokonano zestawienia uzyskanych wyników składowych energii powierzchniowej wyznaczonych w oparciu o przyjęte metody obliczeń. Na podstawie prezentowanych w pracy wyników obliczeń składowej polarnej i niepolarnej energii swobodnej dokonano oceny możliwości stosowania metod: Fowkesa, Owensa-Wendta i metody Wu w analizach stanu warstwy wierzchniej materiałów przeznaczonych do sklejenia. Uzyskane wyniki badań stanu energetycznego warstwy wierzchniej porównano z wartością pracy adhezji. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę możliwości poprawy jakości połączeń klejowych przez stosowanie metod obróbki powierzchni sprzyjających procesom adhezyjnym ze szczególnym uwzględnieniem adhezji specyficznej, a w szczególności sił dyspersyjnych (Londona). Przeprowadzono również ogólną analizę możliwości stosowania wybranych metod obliczania energii powierzchniowej, w tym metody opartej na równaniu Younga, do oceny jakości warstwy wierzchniej materiałów przeznaczonych do sklejenia.
Słowa kluczowe: energia swobodna, praca adhezji, połączenia klejowe

Barylski A.: Obróbka grupowa docieraków do otworów stosowanych w technologiach montażowych
W artykule przedstawiono sposób opracowania technologii obróbki tulei rozprężnych docieraków do otworów walcowych. Zastosowana obróbka grupowa opracowanych narzędzi przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i organizacyjne w montażu zespołów.
Słowa kluczowe: montaż, docieraki do otworów, obróbka grupowa

Jędrusik A., Łunarski J.: Wybrane problemy wytrzymałości złączy spawanych laserowo ze stopu Inconel 71
W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące właściwości mechanicznych złączy spawanych cienkich blach różnej grubości (0,5 mm do 1,2 mm) ze stopu na osnowie niklu Inconel 718. Złącza te zostały wykonane laserem i łukiem elektrycznym  w warunkach produkcyjnych o zadanych parametrach wejściowych. Jako parametry bazowe dla spawania metodą GTAW zostały przyjęte natężenie prądu 30 ÷ 70 [A] i prędkość spawania 400 [mm/min], natomiast przy spawaniu laserowym parametry te wynosiły: moc 686 [W] i 988 [W] oraz prędkość spawania 5 [mm/s]. Spawaniu zostały poddane próbki o wymiarach 20x200 mm ze stopu Inconel 718 różnej grubości. Badania te zostały wykonane przy użyciu maszyny wytrzymałościowej ZWICK/ROELL. W wyniku przeprowadzonych badań w próbie rozciągania została dokonana analiza porównawcza parametru wytrzymałościowego Rm dla spawania metodą tradycyjną oraz metodą laserową dla różnej grubości blach.
Słowa kluczowe: spawanie laserowe, spawanie metodą GTAW, stop na osnowie niklu Inconel 718

Stadnicka D., Antonelli D.: Implementation of augmented reality in welding processes
Na procesy spawania, które są procesami specjalnymi, należy zwrócić szczególną uwagę, jeżeli rozpatrujemy problem zapewnienia jakości. Standardowe systemy zarządzania jakością oparte na normach ISO wskazują na obszary, na które powinna być zwrócona szczególna uwaga, aby wyniki procesu spawania spełniały postawione im wymagania. Należy więc przede wszystkim zapewnić odpowiednie przygotowanie pracowników, odpowiedni nadzór nad urządzeniami wykorzystywanymi w procesie spawania, odpowiednie metody pracy i systemy wspomagające spawacza w bezbłędnej realizacji procesu spawania. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej do wspierania spawacza w realizacji procesu spawania punktowego. Zaprezentowane rozwiązanie jest proste i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych kosztów wdrożenia. Jednocześnie spawacz może być w krótkim czasie przeszkolony do stosowania zaproponowanego rozwiązania. Przeprowadzone próby pracy z wykorzystywaniem zaproponowanego rozwiązania dały dobre wyniki, pozwalając operatorowi unikać błędów w realizacji procesu spawania. Jednocześnie uzyskano skrócenie czasu realizacji procesu.
Słowa kluczowe: zapobieganie błędom, zapewnienie jakości, procesy specjalne, rzeczywistość rozszerzona

Zielecki W., Kubit A.: Wpływ modyfikacji konstrukcyjnych na wytrzymałość zmęczeniową połączeń klejowych
W pracy przedstawiono wyniki badań określających wpływ modyfikacji konstrukcyjnych elementów klejonych na wytrzymałość i trwałość zmęczeniową złącza klejowego obciążonego na oddzieranie. Badania wytrzymałości zmęczeniowej przeprowadzono na wzbudniku elektrodynamicznym przy częstotliwości rezonansowej próbki złącza klejowego. Badaniom poddano próbki sklejone kompozycjami epoksydowymi BISON EPOXY oraz EPIDIAN 57 z utwardzaczem PAC. Próbki klejone poddano modyfikacjom przez wykonanie faz lub promieni w czołowej części złącza, co miało na celu zwiększenie grubości warstwy kleju w strefie przykrawędziowej spoiny klejowej, które przyczynia się do zmniejszenia koncentracji naprężeń normalnych w spoinie klejowej i poprawy właściwości wytrzymałościowych połączeń adhezyjnych. Badania wytrzymałości zmęczeniowej wykazały znaczną poprawę trwałości zmęczeniowej.
Słowa kluczowe: połączenia klejowe, wytrzymałość zmęczeniowa na oddzieranie

Rudawska A., Semeniuk M.: Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych
W artykule zaprezentowano niektóre zagadnienia dotyczące wpływu rodzaju klejów epoksydowych, zawierających różne rodzaje żywic epoksydowych oraz utwardzaczy na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych. Badaniom poddano próbki połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem 11 klejów epoksydowych. Kleje te przygotowano z trzech żywic epoksydowych: Epidian 53, Epidian 57 i Epidian 6 oraz 4 utwardzaczy: PAC, Z1, TFF oraz PF, stosując odpowiednie zalecane proporcje obu składników. Rodzaj utwardzaczy przyczynia się do uzyskania różnych właściwości spoin klejowych w odniesieniu do tej samej żywicy. Badania eksperymentalne polegały na analizie porównawczej wytrzymałości połączeń klejowych blach stalowych, wykonanych z  użyciem przygotowanych różnych klejów epoksydowych. Połączenia klejowe blach stalowych wykonane z wykorzystaniem Epidianu 53 wykazały, że największą wytrzymałością odznaczają się połączenia klejowe wykonane za pomocą kleju złożonego z  żywicy Epidian 53 z utwardzaczem TFF (Epidian 53/TFF/1:22). Połączenia klejowe wykonane za pomocą kleju na bazie żywicy epoksydowej Epidian 57 charakteryzują się najwyższą wytrzymałością w przypadku zastosowania utwardzacza PAC (Epidian 57/PAC/1:1). Dla blach stalowych C45, do klejenia których zastosowano żywicę epoksydową Epidian 6, w większości przypadków można zaobserwować znaczne wartości wytrzymałości spośród wszystkich żywic użytych w badaniach. Największą wytrzymałością połączeń klejowych z zastosowaniem Epidianu 6 cechują się kleje utwardzane utwardzaczem PF (Epidian 6/PF/1:50). Otrzymane spoiny klejowe wykazywały także zróżnicowanie cech fizycznych, które często stanowią także kryterium doboru rodzaju kleju.
Słowa kluczowe: połączenia klejowe, żywice epoksydowe, utwardzacze, wytrzymałość

Zeszyt 3/2014

Jankowski T.: Optymalizacja konfiguracji algorytmu ewolucyjnego do planowania procesu montażu
Jednym z pierwszych zadań, jakie należy wykonać w trakcie projektowania procesu technologicznego montażu, jest ustalenie kolejności wchodzenia poszczególnych części do procesu montażu, czyli zaplanowanie sekwencji montażowej. Problem planowania sekwencji montażu, jak większość problemów optymalizacji kombinatorycznej, należy do klasy problemów trudno rozwiązywalnych w rozsądnym czasie, co oznacza, że ich dokładne rozwiązanie za pomocą algorytmów o złożoności wielomianowej jest najprawdopodobniej niemożliwe.
Przedstawiony w niniejszym artykule koncepcyjny model ewolucyjny umożliwi w opinii autora efektywne rozwiązywanie zagadnienia planowania sekwencji montażowej. Praca skupia się na przedstawieniu znaczenia właściwej konfiguracji algorytmu ewolucyjnego, na przykładzie operacji krzyżowania i różnych wersji jej realizacji.
Przeprowadzono badania numeryczne wpływu wybranych sposobów realizacji operatora krzyżowania, jakie w źródłach literaturowych uznawane są za najlepsze dla kodowania permutacyjnego problemów optymalizacji kombinatorycznej, do których należy zadanie planowania sekwencji montażowej oraz zadanie testowe planowania trasy komiwojażera. Wyniki przeprowadzonych badań numerycznych pozwoliły ustalić najbardziej efektywną konfigurację operatora krzyżowania z porządkowaniem (OX) oraz wartości parametrów prawdopodobieństw krzyżowania i mutacji, dla których algorytm uzyskuje rozwiązania optymalne ze stuprocentową powtarzalnością, przy jak najniższym koszcie symulacji.
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, planowanie procesu, optymalizacja

Stamirowski J., Borkowski K.: Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania. Cz. II. Atrybuty obiektów
rzania (ZSW) wymaga wyspecyfikowania obiektów, atrybutów i domen ich wartości. Obiekty określają funkcjonalność obszaru przedmiotowego, a atrybuty i ich wartości wnoszą informacje o właściwościach obiektów. Dane te mają duże znaczenie dla budowy systemu wspomagającego projektowanie ZSW. Ważnym zagadnieniem budowy modelu są metody specyfikacji niezbędnych atrybutów obiektów i domen ich wartości. Wielkości te można uzyskać tradycyjnymi metodami analizy systemowej i inżynierii oprogramowania lub z pliku wymiany danych w języku EXPRESS, w przypadku zintegrowanego modelu danych zgodnego ze standardem STEP.
Słowa kluczowe: zautomatyzowany system produkcyjny, obiekt, atrybuty obiektu, zintegrowany model danych, wspomaganie komputerowe projektowania, wytwarzanie, produkt, technologia

Pleszakow A. A., Czan K. T., Kristal M. G.: Характеристики пневмоэлектронного модуля для контроля линейных размеров сопрягаемых деталей при селекционной сборке
W pracy przedstawiono schemat, budowę i charakterystyczne parametry przyrządu pomiarowego ułatwiającego kontrolę wymiarów elementów przeznaczonych do selektywnego montażu. Zaprojektowany i wykonany do tego celu moduł pneumatyczno-elektroniczny składa się z układu pomiarowego stabilizatora ciśnienia powietrza, przetwornika, rozdzielacza, czujnika ciśnienia i bloku segregacyjnego. Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdziły jego przydatność w montażu selektywnym.
Słowa kluczowe: montaż selektywny, moduł pneumatyczno-elektroniczny

Samborski T., Zbrowski A.: Wspomaganie transportu osiowosymetrycznych elementów w procesie montażu
W artykule przedstawiono sposób rozwiązania problemu związanego z transportem międzyoperacyjnym osiowosymetrycznych elementów w procesie montażu. Opisano rozwiązanie dwóch specjalnych chwytaków: nożycowego i pierścieniowego. Chwytak nożycowy jest przeznaczony do transportu elementów o masie do 150 kg z użyciem wciągarki elektrycznej. Zastosowane rozwiązanie pozwala na zmianę podczas transportu orientacji przedmiotu względem dwóch osi: pionowej i poziomej. Opracowany chwytak wyposażono w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypięciem transportowanego elementu. Chwytak pierścieniowy umożliwia ręczny transport w obszarze modułowego gniazda montażowego detali o masie do 10 kg. Opracowany chwytak zapewnia niezbędny poziom bezpieczeństwa i ergonomii pracy w przypadku konieczności manipulowania osiowosymetrycznym detalem o gładkich powierzchniach pokrytych środkiem konserwującym. Pozwala na spełnienie wymagań procesu montażu, w którym niedopuszczalne jest dotykanie określonych powierzchni. Przedstawione rozwiązania zostały zweryfikowane w warunkach produkcji seryjnej w przedsiębiorstwie sektora motoryzacyjnego.
Słowa kluczowe: chwytak nożycowy, chwytak pierścieniowy, bezpieczeństwo

Turmanidze R. S.: Конструкции воздушных винтов с изменяемыми геометрическими параметрами в динамике и их применение в авиации и ветроэнергетике
W artykule przedstawiono dynamikę doskonalenia projektowania wirników ze zmiennymi parametrami na Gruzińskim Uniwersytecie Technicznym podczas ostatnich 15 lat. Wszystkie pozytywne i negatywne momenty każdego projektu zostały przeanalizowane oraz została walidowana efektywność zastosowania takich projektów w lotnictwie i instalacjach związanych z energetyką wiatrową.
Słowa kluczowe: projektowanie wirników, energetyka wiatrowa, lotnictwo

Wiśniewski M.: Propozycja metody pomiaru dokładności  i powtarzalności pozycjonowania robotów przemysłowych w warunkach przemysłowych
W pracy omówiono czynniki wpływające na dokładność i powtarzalność pozycjonowania robotów przemysłowych w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Na przykładzie robota przemysłowego Fanuc M16iB opisano autorską metodę pomiaru tych parametrów z zastosowaniem urządzenia pomiarowego Laser Tracker firmy Faro. Zaprojektowana metoda zawiera następujące etapy pomiaru: definiowanie wytycznych pomiaru; określanie obciążenia nominalnego i ustalenia punktu TCP; opracowanie programu pomiarowego oraz sposobu ustawienia urządzenia pomiarowego; rejestrację położenia punktów pomiarowych, a także obliczanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania. W pracy opisano ponadto zalety i wady stosowania opracowanej metody pomiaru dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego w warunkach przemysłowych.
Słowa kluczowe: badanie robotów przemysłowych, dokładność i powtarzalność pozycjonowania robota przemysłowego, wytyczne pomiaru

Rychlik K., Jastrzębski M., Fabiszewski M.: Technologia głębokiego wiercenia otworów wiertłami lufowymi w wałach korbowych
W artykule opisano budowę i praktyczne zastosowanie trójwrzecionowej specjalnej obrabiarki zadaniowej LWL-35 NC do wiercenia głębokich otworów wiertłami lufowymi w wałach korbowych sprężarek samochodowych.
Słowa kluczowe: trzywrzecionowa specjalna obrabiarka zadaniowa, narzędzia specjalne, wiertła lufowe, wiercenie, głębokie wiercenie otworów

Barylski A.: Docieranie powierzchni płaskich w operacjach montażowych
W artykule przedstawiono wyniki analiz docierania elementów ceramicznych na docierarce jednotarczowej. Prezentowane dane mogą być wykorzystane w opracowaniu technologii docierania stosowanych podczas montażu zespołów. Szczególnie przydatne będą one przy indywidualnym dopasowaniu elementów lub zastosowaniu kompensacji technologicznej.
Słowa kluczowe: technologie stosowane w montażu, docieranie powierzchni płaskich, przykłady

Żurek J., Peta K.: Badania jakości montażu nierozłącznego (lutowania) samochodowych wymienników ciepła
W pracy omówiono ważniejsze problemy technologii lutowania piecowego w atmosferze kontrolowanej CAB (ang. Controlled Atmosphere Brazing) wymienników ciepła ze stopów aluminium stosowanych w układzie klimatyzacji samochodowej. Zaprezentowano metodykę badań jakości wymienników ciepła po operacji lutowania, z uwzględnieniem identyfikacji nieciągłości uzyskiwanych połączeń (wada krytyczna). Podjęto próbę ustalenia wpływu operacji lutowania na jakość finalną montowanych wymienników ciepła, w tym głównie na ich szczelność. Zaproponowano także rozwiązania poprawiające wydajność i zapobiegające powstawaniu potencjalnych wad wymienników ciepła.
Słowa kluczowe: lutowanie, wymienniki ciepła, jakość połączeń lutowanych

Ciecińska B., Kluz R.: Obróbka laserowa powierzchni z wykorzystaniem robota przemysłowego
Większość robotów przemysłowych ma charakter maszyn uniwersalnych, mogących realizować różne procesy technologiczne. W artykule omówiono zastosowanie robota przemysłowego FANUC M10iA do obróbki laserem. Przedstawiono przykłady, w których zobrazowano problemy ogniskowania wiązki oraz pojawiania się niezamierzonych efektów obróbki. Zwrócono uwagę na nierozerwalny związek sposobu kreowania cech przedmiotu z właściwościami materiału, z którego został wykonany. Dzięki robotyzacji obróbki laserowej możliwe jest ulepszanie różnorodnych aspektów produkcyjnych, m.in. wyeliminowanie konieczności przebywania operatorów w strefie emisji szkodliwych substancji, zastąpienie maszyną człowieka w precyzyjnych, ale długotrwałych i nużących operacjach, wielokrotna obróbka tej samej powierzchni z różnymi parametrami bez konieczności zmiany mocowania.
Słowa kluczowe: laser, automatyzacja produkcji, jakość, warstwa wierzchnia

Matuszewski M., Styp-Rekowski M.: Przecinanie strugą wodno-ścierną (AWJC) jako operacja wstępna w procesie klejenia
W artykule przedstawiono rezultaty wstępnych badań i analiz dotyczących procesu cięcia za pomocą strugi wodno-ściernej. Cechy powierzchni przecinanych analizowano w aspekcie przydatności ich do łączenia za pomocą klejenia. Stwierdzono, że powierzchnie przecinane metodą AWJC wykonane z sjenitu i poliamidu mają cechy (chropowatość, kierunkowość struktury), które pozwalają łączyć je efektywnie techniką klejenia.
Słowa kluczowe: przecinanie strugą wodno-ścierną, powierzchnia przecięcia, struktura geometryczna powierzchni, montaż, sjenit, poliamid

Rośkowicz M., Rożek M., Zasada D.: Wpływ sposobu mieszania kleju na wytrzymałość doraźną połączeń klejowych
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych mających na celu ocenę wpływu sposobów mieszania składników kleju na wytrzymałość doraźną jednozakładkowych połączeń klejowych. Do łączenia elementów wykonanych ze stopu aluminium 2024 wykorzystano klej epoksydowy Epidian 57/Z1 oraz kompozycję przygotowaną na bazie Epidianu 57/Z1 i nanonapełniaczy ceramicznych. Tworzywo adhezyjne w procesie klejenia przygotowano metodą mieszania mechanicznego oraz mieszania ultradźwiękowego. Na podstawie wyników badań mikroskopowych i wytrzymałościowych stwierdzono, że technika mieszania kleju z zastosowaniem metody ultradźwiękowej redukuje niepożądane napowietrzenie masy klejowej oraz pozytywnie wpływa na właściwości wytrzymałościowe kleju oraz połączeń klejowych.
Słowa kluczowe: połączenia klejowe, mieszanie ultradźwiękowe, metoda mikroskopowa, wytrzymałość doraźna połączeń klejowych

Zeszyt 2/2014

Kuzniecow Ju., Niedoboj W., Gerra H.Ż.A. : Использование модульного принципа при сборке шпиндельных узлов станков на базе мотор-шпинделя
Omówiono schemat procesu montażu z wykorzystaniem gotowych zespołów i wymiennych modułów, które zapewniają automatyczne zamocowania i odmocowania narzędzi oraz możliwe konfiguracje tych modułów. Według przytoczonego schematu zmontowano wysokoobrotowe zespoły wrzecionowe nowej konstrukcji. Przedstawiono uniwersalny moduł – wrzeciono narzędziowe do obróbki poligonalnych powierzchni oraz możliwości ich wykorzystania na tokarkach. Metody te umożliwiają znaczne polepszenie wskaźników techniczno-ekonomicznych produkcji montażowej.
Słowa kluczowe: moduł, poligonalne powierzchnie, wrzeciono, wrzeciono narzędziowe, mechanizm mocujący

Kowalski T., Walkiewicz L., Wojtulewicz A.: Modernizacja, remont i recykling w budowie obrabiarek
Praca przedstawia wytyczne pracy kadry inżynierskiej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stawianych obecnie konstrukcjom obrabiarek oraz określa terminy modernizacji, remontu i recyklingu w odniesieniu do obrabiarek. Zawiera opis modułowej konstrukcji obrabiarek i kryteria wyboru modułów możliwych do powtórnego zastosowania w konstrukcji obrabiarek. Jako przykład opisywana jest przebudowa strugarki wzdłużnej  na frezarkę, a zdobyte doświadczenia podane są we wnioskach.
Słowa kluczowe: ocena obrabiarek, modularyzacja, automatyzacja, recyklizacja

Stamirowski J., Borkowski K.: Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania. Cz. I. Obiekty.
W artykule omówiono metodę budowy modelu danych i przetwarzania danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania, wykorzystującą międzynarodowy standard opisu i wymiany danych ISO 10303 STEP. Omówiono w zarysie metody opisu wyrobu i wymiany danych w zintegrowanym środowisku. Szczególną uwagę zwrócono na plik wymiany danych w języku EXPRESS, który jest plikiem wyjściowym większości systemów CAD/CAM i stanowi podstawę integracji cyklu życia wyrobu. Przedstawiono propozycje przetwarzania pliku w języku EXPRESS, w sposób pozwalający uzyskać zbiór urządzeń, na których można wytworzyć planowane wyroby według wymaganych procesów technologicznych.
Słowa kluczowe: zautomatyzowany system produkcyjny, obiekt, zintegrowany model danych, wspomaganie komputerowe projektowania, wytwarzanie, produkt, technologia

Samborski T., Zbrowski A.: Technologia montażu uszczelnienia wału wejściowego reduktora
W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu pierścienia uszczelniającego wał wejściowy reduktora w procesie produkcji seryjnej. Technologia montażu uszczelnienia wału wejściowego reduktora w produkcji seryjnej jest procesem  zależnym w znacznej mierze od obowiązującego u wytwórcy systemu zapewnienia jakości. Wyższe wymagania stawiane przez system decydują o technicznym wyposażeniu gniazd montażowych eliminującym błędy wynikające z subiektywnej oceny lub działań intuicyjnych człowieka. Zastąpienie ręcznych narzędzi montażowych specjalizowanym urządzeniem pozwala na prowadzenie montażu w stałych warunkach zapewniających osiągnięcie założonego celu: wciśnięcie uszczelnienia na stałą głębokość w sposób gwarantujący skuteczność uszczelnienia. Opracowane rozwiązanie umożliwia montaż uszczelnienia w reduktorze, zamocowanym trwale na wózku transportowym, przemieszczanym pomiędzy poszczególnymi gniazdami technologicznymi. Sterowane mikroprocesorowo urządzenie montażowe, sprawdzające obecność pierścienia przeznaczonego do montażu oraz głębokość, na jaką pierścień jest wciskany, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją procesu. Pozyskana z montażu informacja o jego wyniku pozwala na dalsze efektywne wykorzystanie w sterowaniu jakością całego procesu wytwarzania.
Słowa kluczowe: uszczelnienie, skrzynia biegów, przyrząd montażowy

Kobiałka J., Oroń G., Urbaś Z.: Jakościowe i wydajnościowe doskonalenie zautomatyzowanego procesu montażu aplikatorów
Wzrost wymagań głównie jakościowych był podstawą do opracowań kolejnych generacji automatów do montażu aplikatorów. Artykuł omawia trzy generacje automatów przeznaczonych do montażu nakrętki z aplikatorem. Przedstawiono w nim opis i zasadę działania tych urządzeń.
Słowa kluczowe: zautomatyzowane stanowisko montażowe, procesy montażu, aplikator do silikonu i kleju

Godzimirski J., Pietras A.: Naprężenia w hybrydowych kompozytach warstwowych typu FML spowodowane zmianą temperatury
Analiza wytężenia połączeń adhezyjnych pomiędzy warstwami komponentów tworzących hybrydowe kompozyty warstwowe daje możliwość kompleksowej oceny ich wytrzymałości. Ze względu, iż komponenty kompozytów typu FML cechują odmienne właściwości fizyczne (w tym również wartości współczynników rozszerzalności liniowej), uznano za celowe zbadanie oddziaływania zmian temperatury na powstające w materiale tzw. naprężenia termiczne. Analizę przeprowadzono w zakresie sprężystych i plastycznych odkształceń metalowego komponentu badanych materiałów, a rozpatrywanymi przypadkami były modele FML-i o budowie symetrycznej i niesymetrycznej. Wykazano, iż w kompozytach warstwowych o budowie symetrycznej obciążonych zmianą temperatury, małe wartości powstających naprężeń nie stanowią zagrożenia, które mogłoby spowodować zniszczenie połączeń adhezyjnych. W przypadku niesymetrycznej budowy hybrydowych kompozytów warstwowych zmiany temperatury powodują istotnie zwiększenie obciążeń połączeń adhezyjnych. Badania prowadzone były metodą symulacji numerycznej z wykorzystaniem do obliczeń wartości stałych materiałowych wyznaczonych w sposób eksperymentalny.
Słowa kluczowe: hybrydowe kompozyty warstwowe, połączenia adhezyjne, naprężenia termiczne

Streubel A., Kuran M.: Poobróbkowe utwardzenie powierzchni i jego wpływ na współpracę części w zespole
W artykule zaprezentowano sposób umocnienia warstwy wierzchniej wierconego otworu, które towarzyszy procesowi obróbki, a mające wpływ na połączenie dwóch elementów i ich ewentualną współpracę.  Ustalono zależność wielkości i głębokości zalegania umocnienia warstwy wierzchniej uzyskanej z wiercenia różnymi wiertłami w trzech różnych materiałach konstrukcyjnych. Pokazano zalety i wady umocnienia powierzchni oraz możliwości sterowania tym procesem.
Słowa kluczowe: prowadnik zaworowy, wiercenie, umocnienie warstwy wierzchniej

Kerimzhanova M.F., Gabdulina A.Z.: The influence of residual stresses on the accuracy machining on machine tools
Teoretyczne podstawy powiązań deformacji cienkich cylindrycznych powłok z działaniem naprężeń szczątkowych wzrastających po obróbce wiórowej. Wykorzystanie teorii stabilności energii powłok elastycznych.
Słowa kluczowe: naprężenia ściskające, naprężenia rozciągające, dokładność, tolerancje, pasowanie, wielkość łańcucha

Kłonica M., Kuczmaszewski J.: Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących oszacowania liczebności próby, chropowatości powierzchni, swobodnej energii powierzchniowej, skuteczności klejenia stali 316L oraz testowania hipotezy o równości wariancji i hipotezy o równości średnich. Stan energetyczny warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle jest szczególnie ważny w technologiach, w których adhezja odgrywa znaczącą rolę [1-6]. Stal 316L znalazła szerokie zastosowanie w budowie maszyn, z tego względu ważne jest opracowanie technologii klejenia, w tym ekologicznych metod przygotowywania powierzchni do klejenia dla tego materiału. Technika klejenia, dzięki postępowi w dziedzinie chemii materiałów adhezyjnych, ciągle się rozwija, a jej znaczenie w wielu gałęziach przemysłu nieustannie wzrasta. Skuteczność klejenia zależy w dużym stopniu od doboru odpowiedniego kleju oraz zastosowania odpowiedniej technologii przygotowania powierzchni. Pracę zakończono wnioskami.
Słowa kluczowe: ozon, modyfikacja powierzchni, swobodna energia powierzchniowa

Komorek A., Przybyłek P.: Wstępna ocena wpływu rodzaju utwardzacza na wytrzymałość kompozytu warstwowego
Istotny wpływ na właściwości kompozytu (w tym również podatność na delaminację) może mieć zastosowany do sieciowania żywicy utwardzacz. W celu oceny wpływu rodzaju utwardzacza na właściwości laminatu porównano wartości odkształceń przy zniszczeniu kompozytu warstwowego oraz wytrzymałość na zginanie. Do wstępnych badań wybrano próbę zginania, która jest najczęściej wykorzystywana do kompozytów [0°], [90°], [0°/90°]. Do realizacji badań eksperymentalnych wykonano próbki laminatów 12-warstwowych wzmocnionych tkaniną aramidową, szklaną i węglową umieszczoną w osnowie składającej się z żywicy epoksydowej Epidian 52 usieciowanej jednym z wybranych utwardzaczy: TFF, Z-1, PAC. Wyniki wstępnych badań wskazują na potrzebę określenia właściwości kompozytów warstwowych sieciowanych różnymi rodzajami utwardzaczy przy innych rodzajach obciążeń, co pozwoli na wybór optymalnego utwardzacza do żywicy Epidian 52 w aplikacjach praktycznych.
Słowa kluczowe: kompozyt warstwowy, wytrzymałość na zginanie, utwardzacz, żywica epoksydowa

Rudawska A., Góra A., Warda T.: Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń zgrzewanych blach aluminiowych i tytanowych
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia montażu połączeń zgrzewanych blach aluminiowych i tytanowych. Do wykonania połączeń zgrzewanych wykorzystano blachę wykonaną ze stopu aluminium o oznaczeniu 2024 (wg normy europejskiej EN AW-2024 T42 AlCu4Mg1) oraz blachę wykonaną z czystego tytanu o oznaczeniu CP2 (wg normy amerykańskiej ASTM F 67:2000-Ti Grade 2). Analizowano połączenia zakładkowe, nakładkowe i dwunakładkowe, wykonane z blach o grubościach: 0,64 oraz 0,81 mm, obciążone na ścinanie. Połączenia wykonano przy różnych parametrach technologicznych zgrzewania, metodą zgrzewania punktowego, zgodnie z normą PN-EN ISO 18592:2010 oraz według instrukcji technicznych IT – 210 oraz IT – 234, dotyczących wykonania połączeń zgrzewanych. Zgrzeiny rozmieszczono zgodnie z normą PN-74/M-69020. Badania doświadczalne polegały na analizie porównawczej wytrzymałości połączeń, wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych, przy różnych parametrach technologicznych zgrzewania. Analizując i porównując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że wytrzymałość połączeń zgrzewanych zależy zarówno od parametrów technologicznych, jak również konstrukcyjnych. Wraz ze wzrostem grubości zgrzewanego materiału wytrzymałość połączeń wzrasta. Ponadto materiały konstrukcyjne, które mają lepsze właściwości mechaniczne, wykazują zdecydowanie wyższą wytrzymałość, tak jak w przypadku tytanu technicznego.
Słowa kluczowe: połączenia zgrzewane, stop aluminium, tytan, wytrzymałość połączeń

Cieślak R.: Walidacja uniwersalnej metody normowania czasu pracy
W pracy została przedstawiona walidacja zaproponowanej przez autora metody normowania czasu pracy dla dwóch procesów technologicznych montażu zaczerpniętych z przemysłu: 1) suportu tokarki CTX 210 oraz 2) komponentu tokarki CTX ALPHA 300. Na podstawie badań własnych dokonano porównania zaproponowanej przez autora metody normowania czasu pracy z  chronometrażem i fotografią dnia roboczego dla tych dwóch procesów technologicznych. W podsumowaniu przedstawiono ocenę tych metod dla praktyki przemysłowej.
Słowa kluczowe: metody normowania czasu pracy

Zeszyt 1/2014

Bożkowa L.W., Wartanow M.W., Martynowicz N.A.: Дифференциальные уравнения относительного движения центра масс вала при контакте его торца с образующей втулки при сопряжении деталей с применением промышленного робота и вибрационного устройства
W pracy przedstawiono równanie różniczkowe względnych przemieszczeń środka ciężkości wału w trakcie łączenia z tuleją przy wykorzystaniu, do zmontowania tego połączenia, urządzenia wibracyjnego oraz robota przemysłowego.
Słowa kluczowe: automatyczne łączenie, urządzenia wibracyjne, równania kontaktu

Reifur B.: Narzędzie programowe i metoda logicznego zapisu wykorzystywane do balansowania linii montażowej
W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, pomimo rozwoju oprogramowania dotyczącego wyrównoważenia linii produkcyjnych, problemy balansowania linii montażowej przeprowadza się za pomocą kartki i ołówka, a także różnego rodzaju arkuszy kalkulacyjnych. Stosowanie programów komputerowych do wykonywania tego typu operacji jest stosunkowo mało powszechne, ze względu na ich cenę i ograniczenia. W artykule przedstawiono wyniki analiz  balansowania linii montażowej podzespołu kuchenki gazowej dwiema metodami, jedna z nich wykorzystuje narzędzia programowe służące do balansowania linii,  druga zawiera  matematyczne metody logicznego zapisu zależności pomiędzy operacjami – metodę reguł pierwszeństwa.
Słowa kluczowe: montaż, wydajność, komponenty, priorytety grafu

Kluz R.: Walidacja wyposażenia zrobotyzowanego stanowiska montażowego
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania metody R&R (powtarzalności i odtwarzalności) do oceny dokładności zrobotyzowanego stanowiska montażowego. Przedstawiono wyniki pomiaru błędu powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego Mitsubishi RV-M2 oraz wyniki badań dotyczących wpływu sprężystego odkształcenia ramienia robota na strukturę błędu całkowitego. Wykazano, że błędy te nie wpływają na rozkład zmiennej losowej, powodując jedynie zmianę wartości średnich. Wykazano również, że błędy te można zrandomizować, upraszczając w ten sposób proces oceny dokładności stanowiska montażowego.
Słowa kluczowe: montaż, stanowisko montażowe, dokładność robota

Oborskyi I.: Energy-saving technology and determination of energy losses with thermal to assembling connections with the interference
W artykule podano teoretyczne wyniki dotyczące badania strat energii przy montażu połączeń wciskanych na przykładzie wielkogabarytowych połączeń. Zaproponowano energooszczędną technologię montażu kół składanych trakcji kolejowej z wykorzystaniem nagrzewania i chłodzenia.
Słowa kluczowe: technologia montażu połączeń z nagrzewaniem i chłodzeniem, połączenia wciskane

Sąsiadek M., Grzesik K.: Analiza procesu montażu motoreduktora przez mapowanie strumienia wartości
W artykule przedstawiono mapowanie strumienia wartości procesu montażu motoreduktora. Przedstawiono kolejne etapy budowania tzw. mapy stanu obecnego – odzwierciedlającej rzeczywisty przebieg i istotne parametry badanego procesu. W oparciu o analizę mapy stanu obecnego opracowano mapę stanu przyszłego, w której zaproponowano zmiany w wybranych jej obszarach. Na tej podstawie oszacowano korzyści wynikające z tych zmian, przyczyniające się do usprawnienia realizacji badanego procesu.
Słowa kluczowe: mapowanie strumienia wartości, organizacja procesów, proces montażu

Zbrowski A., Samborski T.: Metoda i urządzenie do badania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych
W artykule przedstawiono metodę i stanowisko do badania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych. Technologia wytwarzania wielowarstwowych dokumentów, w tym zabezpieczonych elektronicznie, zależna jest od materiału poszczególnych warstw oraz kleju łączącego. Każdą technologię, wykorzystującą inny rodzaj kleju, charakteryzuje efekt końcowy w postaci wyrobu wielowarstwowego, którego obszar zastosowania wyznaczany jest między innymi poprzez wytrzymałość adhezyjną poszczególnych warstw. W wyrobach zabezpieczonych elektronicznie wykorzystywanych m.in. w ochronie obiektowej, ochronie danych czy bezpieczeństwie publicznym, właśnie ta cecha nabiera istotnego znaczenia m.in. ze względu na próby fałszowania. Badanie wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych polega na odrywaniu poszczególnych warstw od podłoża w celu określenia minimalnej wartości siły odrywającej. W artykule zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne, istotnych z punktu widzenia poprawności realizowanych procedur oraz ergonomii użytkowania, podstawowych układów wykonawczych. Układ sterowania stanowiskiem oparty na programowalnym sterowniku PLC pozwala na realizację badań w szerokim zakresie zmienności podstawowych parametrów decydujących o końcowej ocenie wyrobu. Wprowadzanie parametrów badań, prowadzenie testów kalibracji siły oraz położenia układów wykonawczych realizowane jest z wykorzystaniem wielofunkcyjnego panelu operatorskiego. W zależności od celu prowadzonych badań urządzenie może pracować w trybie autonomicznym lub w połączeniu z komputerem PC. W trybie pracy z komputerem prowadzona jest archiwizacja wszystkich parametrów testu wraz z przebiegiem siły rozrywania w funkcji przemieszczenia celem dalszego przetwarzania z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania. Zakres parametrów użytkowych urządzenia, wykraczający poza wynikające z istniejących unormowań, pozwala na zastosowanie nie tylko do bieżącej kontroli procesu produkcji lub kontroli dostaw, ale również do prowadzenia prac rozwojowych związanych z prototypowaniem nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania wielowarstwowych dokumentów.
Słowa kluczowe: dokument, trwałość, badanie, rozwarstwianie, adhezja

Ciecińska B.: Ocena możliwości klejenia blach ze stali AISI 4130 w konstrukcjach lotniczych
W artykule zaprezentowano wyniki prac eksperymentalnych, w których poddano analizie wyniki klejenia stali konstrukcyjnej AISI 4130, stosowanej m.in. w lotnictwie. Wykonano połączenia klejowe klejami o różnych właściwościach i na powierzchniach przygotowanych w różny sposób. Uzyskane wyniki przedstawiono w kontekście wytrzymałości połączeń na ścinanie oraz ze względu na łatwość przygotowania mieszanki kleju z utwardzaczem i czas nakładania. Wyszczególniono zalety i wady uzyskanych połączeń oraz możliwości ich zastosowania w różnych pracach (konstrukcja, montaż, naprawy).
Słowa kluczowe: stal konstrukcyjna AISI 4130, klejenie, montaż, wytrzymałość na ścinanie połączeń

Zielecki W., Perłowski R.: Wpływ czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość klejowych połączeń czopowych walcowych wykonanych ze stopu AlSi7Mg0,3 i kompozytu epoksydowo-szklanego
W pracy przedstawiono analizę wpływu czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość klejowych połączeń czopowych walcowych wykonanych ze stopu AlSi7Mg0,3 i kompozytu epoksydowo-szklanego. Z zastosowanych trzech kompozycji klejowych Loctite Hysol 9514, Araldite 2014, Epidian 57 + PAC najwyższą wytrzymałość na ścinanie 40 – 41 MPa zapewniła kompozycja Loctite Hysol 9514 o grubości 0,15 mm. Jedynie dla kompozycji Epidian 57 + PAC alodynowanie powierzchni otworu tulei spowodowało wzrost wytrzymałości na ścinanie badanych połączeń o 5 – 40%.
Słowa kluczowe: połączenie klejowe, wytrzymałość

Nowakowski P.: Wykorzystanie systemu RFID dla celów recyklingu przy montażu sprzętu elektronicznego
Właściwy sposób demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu stawia wymagania nie tylko zakładom zajmującym się zagospodarowaniem i rozbiórką, ale również odpowiedniemu podejściu już w fazie projektowania i wytwarzania tego typu środków technicznych. Na tym etapie dobierane są komponenty, ich skład materiałowy, a następnie technologia montażu. Sprzęt elektroniczny zawiera cenne surowce w postaci metali żelaznych, nieżelaznych, a także szlachetnych.
Jednym ze sposobów przekazywania informacji o składzie materiałowym są systemy identyfikacji, które towarzyszą produktowi w cyklu życia. Pozwalają one na powiązanie konkretnego wyrobu z bazą zawierającą szczegółowe dane o produkcie zawierające masę i rodzaj materiału, a także obecność substancji niebezpiecznych.
W pracy przedstawiono metodę zapisu i zamieszczenia informacji o składzie materiałowym produkowanego sprzętu z wykorzystaniem systemu radiowej identyfikacji RFID. Taki sposób sprawdza się na etapie montażu produktów branży elektrotechnicznej, gdy identyfikator radiowy – tag może być umieszczony wewnątrz sprzętu wraz z zapisanymi informacjami o materiałach konstrukcyjnych użytych w wyrobie.
Jako przykład praktyczny przedstawiono projekt umieszczania tagów radiowych wewnątrz telewizorów LCD w zakładzie produkcyjnym w Polsce. Metodologia ta może być stosowana bez uciążliwych zmian w konfiguracji stanowisk montażowych. Jednocześnie czas montażu ulega wydłużeniu w minimalnym stopniu. Koszt wdrożenia jest relatywnie niski, a korzyści uzyskane przy demontażu mają znaczenie ekonomiczne i ekologiczne.
Słowa kluczowe: montaż i demontaż sprzętu elektronicznego, system identyfikacji RFID, skład materiałowy

Oroń G., Galiński K.: Porównanie rotorowych metod montażowych z klasycznymi
W artykule opisano porównanie rotorowych i klasycznych metod montażowych. Na początku przedstawiono przykłady elementów montowanych. Elementy te mogą być montowane zarówno metodą klasyczną, jak i rotorową. W dalszej części artykułu opisano przykłady urządzeń realizujących montaż rotorowy. Na zakończenie porównano obie metody.
Słowa kluczowe: montaż rotorowy, podajnik wibracyjny, element podawany

Płonka S., Pępek M., Zyzak P.: Odmiany tarcz listkowych z włókniny ściernej i ich wpływ na chropowatość powierzchni
W artykule przedstawiono odmiany tarcz listkowych wraz z procesem ich wytwarzania. Przeprowadzono badania określające wpływ odmiany tarcz listkowych (płatkowych) z włókniny ściernej oraz wybranych parametrów szlifowania: dosuwu wgłębnego aw i liczby podwójnych przejść ip na chropowatość powierzchni określoną średnią arytmetyczną rzędnych profilu Ra stali konstrukcyjnej S275 N. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najmniejszą chropowatość powierzchni określoną średnią arytmetyczną rzędnych profilu Ra uzyskano podczas szlifowania tarczą listkową z włókniny ściernej FA o numerze ziarna 180.
Słowa kluczowe: narzędzia ścierne nasypowe, włókniny ścierne, wytwarzanie, chropowatość powierzchni

Klusek K., Fabiszewski M., Lenczewski J.: Automat do montażu gwoździ papowych z podkładką
Na rynek wprowadzane są zamienniki klasycznych gwoździ papiaków w postaci gwoździ papowych z podkładką. Ręczny montaż gwoździ z podkładką jest wysoce nieefektywny, dlatego zaprojektowano i wdrożono automat montażowy do tego celu. Artykuł przedstawia zadanie technologiczne i założenia przyjęte w procesie projektowania, a następnie omawia metodykę prac projektowych. W artykule opisano próby badawcze, przeprowadzone na prototypowych zespołach projektowanego urządzenia, które były niezbędne do spełnienia założeń projektowych. Pierwsza próba dotyczyła możliwości uzyskania stabilnego połączenia w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu możliwie małego siłownika. W wyniku próby zaproponowano nowy kształt gwoździa, kształt matrycy oraz dobrano właściwy siłownik. Druga próba dotyczyła możliwości stabilnego i szybkiego podawania podkładek. W wyniku próby uzyskano właściwy kształt toru podkładek, optymalny kształt matrycy oraz sposób przyspieszania podkładek. Trzecia próba dotyczyła możliwości stabilnego i szybkiego podawania gwoździ do głowicy montażowej. W wyniku próby uzyskano właściwy kształt listwy prowadzącej, odpowiednie rozmieszczenie nadmuchów przyspieszających oraz optymalny kształt uchwytu przechwytującego. Koncepcja budowy automatu została oparta na automacie do montażu wkrętów farmerskich, który opisano w TiAM nr 2, 2000, s. 29–31. Wyniki prób pozwoliły zaprojektować i wdrożyć automat łączący gwoździe i podkładki, który  spełnia założone wymagania i potrzeby klienta. Artykuł przedstawia szczegółowo cykl pracy automatu, i pokazuje jego budowę, ze szczególnym uwzględnieniem głowicy montażowej. Wspomniana koncepcja automatu może być z powodzeniem modyfikowana i wykorzystana podczas projektowania kolejnych automatów o podobnych operacjach montażowych.
Słowa kluczowe: stanowisko montażowe, proces montażu, łączenie elementów, podkładka, gwóźdź